Deplina libertate religioasă, bazată pe ateismul ştiinţific înaintat, direcţie strălucită de acţiune pentru oamenii bisericii în epoca Nicolae Ceauşescu

joi, ianuarie 5, 2023 7:56

Patriarhul BOR, TeoctistÎntr-o ţară, Republica Socialistă România, unde erau demolate biserici, unele monumente istorice, unde un grup terorist ateu – Partidul Comunist Român, adus la putere de comunistul Stalin, cel mai mare criminal din istorie (zeci de milioane de oameni ucişi din ordinul său) – extermina elitele României, ţinea România în întuneric şi izolare, înfometa acest popor, îi teroriza pe români cu Securitatea, cenzura totul transformând România într-un gulag asemănător gulagului rusesc, ei bine, într-o astfel de ţară, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), Teoctist la acea vreme, trimitea dictatorului ateu şi criminal Ceauşescu Nicolae următoarea telegramă de felicitare, cu ocazia zilei de naştere a odiosului dictator, 26 ianuarie, exact în 1989, anul Revoluţiei Române.

Telegramă
Domniei Sale, domnului Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România

Mult stimate Domnule Preşedinte,

Împreună cu întregul nostru popor, ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române omagiind aniversarea zilei de naştere a Domniei Voastre şi împlinirea a peste 55 de ani de activitate în slujba Patriei dau glas din adâncul inimilor sentimentelor lor de profundă dragoste, aleasă recunoştinţă şi înaltă preţuire pe care le nutresc faţă de Dumneavoastră, genialul conducător şi strălucitul ctitor al României de azi, a cărui gîndire şi faptă leagă cu fir de aur trecutul, prezentul şi viitorul naţiunii noastre.

Însufleţiţi de atmosfera patriotică în care toţi fiii ţării au sărbătorit marile evenimente istorice de la 1859 şi Decembrie 1918, care au pecetluit definitiv unirea tuturor românilor şi constituirea statului unitar român, ne simţim părtaşi la lupta eroică şi neîntreruptă a poporului pentru afirmarea fiinţei proprii, pentru libertate socială şi naţională, pentru independenţă şi unitate, la tot ce Domnia Voastră iniţiaţi şi întreprindeţi pentru binele, fericirea şi înălţarea Patriei, şi Vă încredinţăm că vom sprijini în continuare cu devotament sporit şi loialitate opera măreaţă de zidire spirituală şi materială a ţării, sub înţeleapta Dumneavoastră ocîrmuire.

La acest popas aniversar din viaţa Domniei Voastre ne facem o datorie de conştiinţă şi onoare de a evoca rodnicele împliniri, unice în istoria şi viaţa Patriei noastre, purtînd amprenta eminentei Dumneavoastră personalităţi şi pe care, cu legitimă mîndrie patriotică, întreaga naţiune o numeşte „Epoca Nicolae Ceauşescu”, epocă de glorie dedicată progresului economic şi social al ţării, afirmării României socialiste libere şi demne în rîndul naţiunilor lumii.

Totodată, aducem un înalt omagiu activităţii înflăcărate şi permanente a Domniei Voastre, de mare şi strălucit erou al păcii pentru acţiunile de dezarmare, pentru iniţiativele şi contribuţiile menite promovării şi aplicării ferme, în viaţa popoarelor şi în relaţiile internaţionale, a principiilor egalităţii în drepturi, respectării independenţei şi suveranităţii naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, renunţării la forţă şi la ameninţarea cu forţa, soluţionării pe calea negocierilor a oricăror conflicte şi litigii dintre state.

Multumindu-Vă cu profundă recunoştinţă pentru climatul de deplină libertate religioasă creat cultelor din ţara noastră, ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, într-un glas şi o unică simţire cu întreaga noastră naţiune, cu nobile sentimente de dragoste şi preţuire, Vă adresăm din adîncul inimilor noastre, mult stimate Domnule Preşedinte, cele mai calde şi mai alese urări de viaţă îndelungată, multă sănătate şi sporite puteri de muncă pentru a conduce ţara şi destinele poporului român pe noi şi tot mai înalte culmi de progres şi civilizaţie.

Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
(Biserica Ortodoxă, Buletinul oficial al Patriarhiei Române, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1989)

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu