A şaptea dimensiune pe Facebook (LXXXIX)

duminică, noiembrie 29, 2020 11:00

Teoctist5 iunie 2018

Telegrama adresata dictatorului ateu Nicolae Ceausescu, intr-o Romanie unde se demolau biserici, de catre primul ‘crestin’ al BOR, patriarhul Teoctist (cu prilejul zilei de 26 ianuarie 1989, ziua de nastere a dictatorului)

Telegramă domniei sale, domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste România

„Mult stimate Domnule Preşedinte,

Împreună cu întregul nostru popor, ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, omagiind aniversarea zilei de naştere a Domniei Voastre şi împlinirea a peste 55 de ani de activitate în slujba Patriei dau glas din adâncul inimilor sentimentelor de profundă dragoste, aleasă recunoştinţă şi înaltă preţuire pe care le nutresc faţă de Dumneavoastră, genialul conducător şi strălucitul ctitor al României de azi, a cărui gândire şi faptă leagă cu fir de aur trecutul, prezentul şi viitorul naţiunii noastre.

Însufleţit de atmosfera patriotică în care toţi fii ţării au sărbătorit marile evenimente istorice de la 1859 şi Decembrie 1918, care au pecetluit definitiv unirea tuturor românilor şi constituirea statului naţional unitar român, ne simţim părtaşi la lupta eroică şi neîntreruptă a poporului pentru afirmarea fiinţei proprii, pentru libertatea socială şi naţională, pentru independenţă şi unitate, la tot ce Domnia Voastră iniţiaţi şi întreprindeţi pentru binele, fericirea şi înălţarea Patriei şi Vă încredinţăm că vom sprijini în continuare cu devotament sporit şi loialitate opera măreaţă de zidire spirituală şi materială a ţării, sub înţeleapta Dumneavoastră ocârmuire.

La acest popas aniversar din viaţa Domniei Voastre ne facem o datorie de conştiinţă şi onoare de a evoca rodnicele împliniri, unice în istoria şi viaţa Patriei noastre, purtând amprenta eminentei Dumneavoastră personalităţi şi pe care cu legitimă mândrie patriotică, întreaga naţiune română o numeşte „Epoca Nicolae Ceauşescu” epocă de glorie dedicată progresului economic şi social al ţării, afirmării României socialiste libere şi demne în rândurile naţiunilor lumii.

Totodată aducem un înalt omagiu activităţii înflăcărate şi permanente a Domniei Voastre de mare şi strălucit erou al păcii pentru acţiunile de dezarmare, pentru iniţiativele şi contribuţiile menite promovării şi aplicării ferme, în viaţa popoarelor şi în relaţiile internaţionale, a principiilor egalităţii în drepturi, respectării independenţei şi suveranităţii naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, renunţării la forţă şi la ameninţarea cu forţa, soluţionării pe calea negocierilor a oricăror conflicte şi litigii dintre state.

Mulţumindu-vă cu profundă recunoştinţă pentru climatul de deplină libertate religioasă creat cultelor din ţara noastră, ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, într-un glas şi o unică simţire cu întreaga noastră naţiune, cu nobile sentimente de dragoste şi preţuire, Vă adresăm din adâncul inimilor noastre mult stimate Domnule Preşedinte, cele mai calde şi cele mai alese urări de viaţă îndelungată, multă sănătate şi sporite puteri de muncă pentru a conduce ţara şi destinele poporului român pe noi şi tot mai înalte culmi de progres şi civilizaţie.”

Citeşte şi articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu