Comuniştii de ieri, PSD-iştii de azi (de după decembrie 1989) (V)

sâmbătă, mai 6, 2023 12:00

Comunistii de ieri, pesedistii de aziMircea Coşea – fost parlamentar PSD, fost ministru PSD-ist (articole scrise înainte de decembrie 1989):

Însufleţitoare perspective ale devenirii comuniste a patriei
Proiectul de directive ale Congresului al XIII-lea

Epoca actuală, marcată de profunde transformări şi prefaceri înnoitoare, este martora unei acute confruntări între tendinţa forţelor imperialiste şi reacţionare spre dominaţie şi supremaţie mondială şi tendinţa forţelor progresiste, a maselor largi populare.

Magistralele analize ştiinţifice efectuate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu au pus în lumină complexitatea situaţiei internaţionale actuale caracterizată prin avîntul forţelor progresiste, antiimperialiste.

În condiţiile în care, aşa cum demonstra tovarăşul Nicolae Ceauşescu, raportul de forţe pe plan mondial se află într-o stare de echilibru relativ, se impune cu necesitate întărirea acţiunii forţelor progresiste, pentru lichidarea politicii de dominaţie.
(Revista economică, nr. 24, 14 iunie 1985)

Proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al Partidului (comunist – n.m.), măreţ program al întregului nostru popor, pentru ridicarea pe noi trepte de civilizaţie a României, într-o perioadă pe care cu îndreptăţită mîndrie patriotică şi recunoştinţă o numim EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU, deschide perspective largi spre anul 2000.

Pe baza dezvoltării şi modernizării forţelor de producţie, a creşterii fără precedent a productivităţii muncii sociale, a întregii activităţi economice şi sociale, se vor produce – aşa după cum sublinia tovarăşul Nicolae Ceausescu – „noi schimbări pe calea lichidării deosebirilor esenţiale dintre munca fizică şi cea intelectuală, a deosebirilor dintre clase, se va realiza o tot mai strînsă apropiere între muncitorime, ţărănime şi intelectualitate, între toate categoriile sociale, ceea ce va determina întărirea coeziunii şi unităţii întregului popor, omogenizarea crescîndă, pe o bază nouă a societăţii noastre socialiste.”

De asemenea, va fi ridicată la un nivel mai înalt activitatea întregului sistem al organismelor democraţiei muncitoreşti, revoluţionare, participarea unită a tuturor categoriilor de oameni ai muncii – în calitatea lor de proprietari, producători şi beneficiari – la conducerea vieţii economice şi sociale, la făurirea în mod conştient a destinului nou, socialist şi comunist al României. Toate acestea vor duce la întărirea şi mai puternică a statului nostru socialist, a forţei orânduirii noastre, a independenţei şi suveranităţii patriei, pentru făurirea unei lumi a păcii, înţelegerii şi colaborării între popoare.

Conştienţi de realismul şi justeţea prevederilor cuprinse în Proiectul de directive ale Congresului al XIII-lea al PCR (Partidul Comunist Român – n.m.), oamenii muncii, în deplină unitate, sub conducerea comuniştilor, sînt hotărîţi să facă totul pentru integrala şi exemplara transpunere în parctică a grandioaselor obiective ce vor fi adoptate de Congres.

„Prin înfăptuirea tuturor acestor obiective şi orientări – sublinia secretarul general al partidului (comunist – n.m.) – poporul nostru va face un mare şi important pas înainte pe calea dezvoltării şi mai puternice a marilor realizări obţinute în cele 4 decenii de viaţă liberă, pe drumul luminos al înfăptuirii visului de aur al omenirii – comunismul.”

Garanţia fermă a realizării în cele mai bune condiţii a acestora o constituie realegerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, cel mai iubit fiu al poporului român, militant de seamă al mişcării revoluţionare şi muncitoreşti mondiale, personalitate proeminentă a vieţii politice internaţionale, în suprema funcţie de secretar general al partidului, ceea ce exprimă voinţa unanimă a întregii noastre naţiuni. (Mircea Coşea, Informaţia Bucureştiului, 2 noiembrie 1984, pagina 4)

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu