Comuniştii de ieri, PSD-iştii de azi (de după decembrie 1989) (III)

duminică, aprilie 30, 2023 13:08

Comunistii de ieri, pesedistii de aziIoan Rus – fost parlamentar PSD, fost ministru PSD-ist în guvernul puşcăriaşului Adrian Năstase (articol scris înainte de decembrie 1989):

Studenţie, creaţie, muncă

„Ataşamentul la idealurile de împlinire socialistă a patriei, elanul tineresc nedesminţit şi manifestarea plenară a romantismului revoluţionar sînt – şi cu prilejul aniversării a 63 de ani de la făurirea UTC (Uniunea Tineretului Comunist, n.m.) şi a 30 de ani de la înfiinţarea U.A.S.C.R. (Uniunea Aosociaţiilor Studenţilor Comunişti din România, n.m.) – coordonatele fundamentale ale activităţii tuturor organelor şi organizaţiilor asociaţiilor studenţilor comunişti din centrul universitar Cluj-Napoca, activitate însufleţită de simţul activ al istoriei noi, stimulată de efervescenţa creatoare ce caracterizează cele peste două decenii de devenire revoluţionară a ţării, de cînd în fruntea partidului şi la cîrma destinelor României se află tovarăşul Nicolae Ceauşescu.

Înalta dezvoltare a învăţământului românesc, orientarea acestuia către problemele cercetării şi producţiei materiale, integrarea lui plenară necesităţilor economico-sociale reprezintă unul dintre cele mai semnificative şi largi aspecte ale politicii ştiinţifice novatoare a partidului (comunist – n.m.) nostru în domeniul instrucţiei tinerei generaţii, însemnînd totodată chezăşia asigurării şi înfloririi în continuare a României socialiste.

Preţuire, dragoste şi recunoştinţă

Moment cu ample rezonanţe în viaţa tinerei generaţii, sărbătorirea clor două marcante evenimente prilejuieşte de aceea o subliniere şi mai apăsată a acestor adevăruri, determină o nouă şi fierbinte mărturie a preţuirii, dragostei şi recunoştinţei studenţilor clujeni, alături de întregul tineret, faţă de secretarul general al partidului, preşedintele României, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, ctitor şi strateg înţelept al dezvoltării multilaterale şi ascendente a ţării, personalitate politică proeminentă a contemporaneităţii.

Sentimente alese tovarăşei Elena Ceauşescu

Aceleaşi sentimente de aleasă preţuire şi de înaltă consideraţie le aducem tovarăşei academician doctor inginer Elena Ceauşescu, om politic şi savant de largă recunoaştere internaţională, preşedinte al Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Învăţământului, de a cărei strălucită activitate este legată nemijlocit dezvoltarea ştiinţei şi învăţămîntului românesc.

Aflat sub semnul mobilizării exemplare, toate acţiunile organizate de consiliile U.A.S.C. (A.S.C.) din institute şi facultăţi în întîmpinarea celor două importante evenimente au evidenţiat noi valenţe calitative în activitatea profesional-ştiinţifică, politico-ideologică, cultural-educativă, sportiv-turistică, de muncă patriotică şi de pregătire pentru apărarea patriei.

În acelaşi timp, cei 30 de ani de rodnică şi prestigioasă activitate înseamnă pentru noi un minunat prilej de bilanţ al marilor realizări obţinute de Asociaţia Studenţilor Comunişti din Centrul Universitar Cluj-Napoca. Astfel, în acest răstimp, organizaţia noastră a obţinut succese deosebite pe tărîmul învăţămîntului, cercetării şi producţiei, al educării şi pregătirii multilaterale a tineretului universitar. (Ioan Rus, preşedinte al Consiliului U.A.S.C. din Centrul Universitar Cluj-Napoca)

Victor Babiuc – fost parlamentar PD, fost ministru PD-ist (PD = Partidul Democrat, desprins din FSN (Frontul Salvării Naţionale) (articol scris înainte de decembrie 1989):

Dezvoltarea socialistă după o idee măreaţă a lui Ilie Verdeţ

Se cunoaşte modul în care se încheie contractele economice în lumina noilor reglementări, rolul pe care îl joacă voinţa părţilor la încheierea acestor contracte, precum şi funcţia lor de instrumente de planificare. De aceea, problema modificării contractelor economice credem că trebuie abordată pornind de la unitatea care există între plan şi contract, unitate determinată atît de funcţia de instrument de planificare pe care a dobîndit-o contractul, cît şi de împrejurarea că planul anual este fundamentat pe baza acestor contracte, pe baza prevederilor din planul cincinal sau de perspectivă.

Organizaţiile socialiste participă activ la viaţa economică în dublă calitate: cea de organe ale statului – care implică anumite raporturi de subordonare pe linie administrativă – şi cea de persoane juridice, care-şi desfăşoară activitatea relativ independent, pe baza planului de stat şi în concordanţă cu scopul pentru care au fost create.

În acest sens ele încheie contracte economice care servesc „la reglementarea în detaliu a schimbului de activităţi între organizaţiile socialiste în vederea îndeplinirii integrale a obligaţiilor decurgând din planul de dezvoltare a economiei naţionale. Conducerea pe bază de plan rămâne caracteristica fundamentală, determinantă a dezvoltării noastre socialiste.” (Ilie Verdeţ – fost prim-ministru în dictatura comunistă/ceauşistă, n.m. – , Expunere la proiectul legii contractelor economice, Scînteia din 30 decembrie 1969, pag. 4)

Victor Babiuc, consilier la Arbitrajul de Stat Central

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu