Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (IV)

luni, decembrie 26, 2022 10:12

Ion Iliescu si Aurelian BondreaTheodor Stolojan (fost prim-ministru al României), articol scris înainte de decembrie 1989, adică în dictatura comunistă: „Îmbunătăţirea organizării şi conducerii unităţilor socialiste

În concepţia Partidului Comunist Român, „dezvoltarea democraţiei socialiste este un factor esenţial şi o necesitate obiectivă în făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate”. Pornind de la acest adevăr al construcţiei socialiste, de la realităţile şi particularităţile proprii, din iniţiativa tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului, Preşedintele Republicii, în ţara noastră a fost instituţionalizat un sistem complex de forme, metode şi mecanisme în măsură să asigure participarea tot mai largă, activă şi efectivă, a clasei muncitoare, a ţărănimii şi intelectualităţii, a întregului popor la conducerea activităţii în toate sferele vieţii economico-sociale.

O importanţă deosebită prezintă, în acest sens, măsura luată, din iniţiativa secretarului secretarului general al partidului, la Plenara Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii din iulie 1979, conform căreia pentru dezbaterea planurilor anuale de dezvoltare să se organizeze adunări generale speciale în cursul lunilor septembrie şi octombrie, înainte de definitivarea planurilor. Această măsură este menită să dea posibilitatea efectivă consiliilor oamenilor muncii, adunărilor generale să dezbată şi să adopte măsurile pentru îndeplinirea planului.

Un rol deosebit în afirmarea plenară a democraţiei socialiste revine, de asemenea, organizării periodice a conferinţelor şi consfătuirilor cu caracter naţional şi local, pe ramuri de activitate, stabilindu-se măsurile necesare pentru perfecţionarea muncii şi înfăptuirea în tot mai bune condiţii a obiectivelor din planul naţional unic de dezvoltare.

S-a instaurat, de asemenea, definitiv în viaţa economico-socială a ţării noastre practica de a supune în dezbaterea publică a oamenilor muncii principalele proiecte de acte normative, care devin astfel, în final, o emanaţie a întregului popor.”
(Revista de contabilitate, nr. 1, ianuarie 1979)

Sistemul fondurilor băneşti ale unităţilor economice

Theodor Stolojan (economist în Ministerul Finanţelor): „Trebuie combătute cu toată fermitatea vechile mentalităţi ale unor unităţi, centrale etc. în legătură cu modificarea sarcinilor de plan în funcţie de realizări, practici care, în noile condiţii de funcţionare a sistemului fondurilor băneşti ale întreprinderilor, conduc la încălcarea principiilor eticii socialiste, determinând obţinerea unor drepturi necuvenite. Se impune, în această direcţie, o îmbunătăţire a relaţiilor întreprindere-centrală-minister, o creştere a operativităţii tuturor factorilor în rezolvarea problemelor economice şi financiare legate de execuţia planului.”
(Revista de contabilitate, nr. 9, septembrie 1979, pag. 35)

Citeste si articolele:

Sigla A7
Dacă ţi-a plăcut articolul, ai ceva de completat sau ai ceva de reproşat (civilizat) la acest text, scrie un comentariu, ori pune un link pe site-ul (blogul) tău, în cazul în care vrei ca şi alţii să citească textul sau (obligatoriu) dacă ai copiat articolul parţial sau integral. După ce ai scris comentariul, acesta trebuie aprobat de administratorul site-ului, apoi va fi publicat.

Adauga un comentariu